top of page

Model nauki zdalnej dla niemieckich

i polskich szkół podstawowych
zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID – 19

Nauczyciel online

Potrzeba projektu

    Powszechne zagrożenie życia i zdrowia jakie pojawiło się na początku roku 2020 w formie koronawirusa COVID–19 szybko objęło swoim zasięgiem nie tylko cały świat, ale również niemal wszystkie działania egzystencjalne przeciętnego człowieka. Obecną sytuację określić należy jako czas  niepewności, strachu i wszechobecnego poczucia zagrożenia.

       Pomimo trudnej sytuacji system edukacyjny powinien działać sprawnie

w sposób zapewniający możliwość powszechnego dostępu do wiedzy

i nauczania. Rozwiązaniem dylematów może być nauczanie zdalne, które wiąże się jednak z wyzwaniem technicznym, organizacyjnym, prawnym oraz kadrowym (w sensie nabycia w krótkim czasie przez nauczycieli odpowiednich kompetencji i umiejętności technicznych).

       W związku z powyższym realizacja projektu pt. ”Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID – 19”, jest bardzo potrzebna, aktualna i znajduje silne umotywowanie społeczne.

Cel projektu

        Głównym celem projektu jest opracowanie modelowych działań

w zakresie zdalnej edukacji, które zostaną przygotowane w oparciu o wiedzę i analizę zespołu eksperckiego oraz na podstawie wymiany doświadczeń

i praktyk stosowanych w szkołach niemieckich i polskich w czasie pandemii koronawirusa. Umożliwią one optymalizację działań kadry zarządzającej

i grona pedagogicznego w celu stworzenia warunków dla skutecznego, bezpiecznego i efektywnego nauczania na odległość.

Efekty projektu

   Praktycznym zastosowaniem projektu będzie instrukcja w formie wydanego podręcznika, wskazująca w jaki sposób zwiększyć efektywność zdalnego nauczania w czasach pandemii Covid 19. Zbiór dobrych praktyk

i schematów postępowań będzie miał charakter uniwersalny. Będzie możliwy do zastosowanie także podczas innych sytuacji kryzysowych.

      Czas wykonania zadań w projekcie został oszacowany na podstawie doświadczenia zawodowego i projektowego pracowników Stowarzyszenia (53 zrealizowane i rozliczone projekty w tym większość międzynarodowych).  Działania w projekcie są bardzo pracochłonne

i czasochłonne, a przede wszystkim wymagają specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje niewielka, elitarna grupa osób. Zakres projektu oraz jego charakter determinuje relatywnie krótki czas jego realizacji. Zamierzeniem wnioskodawcy bowiem jest możliwe szybkie wdrożenie proponowanych rozwiązań na gruncie praktyki gospodarczej.

         Koncepcja projektu jest dobrym połączeniem nauki i praktyki. Nie służy realizacji celu naukowego bowiem głównym celem projektu jest opracowanie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji dla kardy zrządzającej

i dydaktycznej.

      Do realizacji zadań wyznaczono osoby posiadające odpowiedni warsztat narzędziowy i wiedzę naukową, która nie jest ogólnodostępna dla przeciętnego pracownika dowolnego sektora gospodarki.

Termin realizacji

​01.03.2021r. – 24.06.2021r.

bottom of page